Välkommen till ett unikt svenskt naturskyddsprojekt!

Tornugglegruppen sponsras av:

Bli sponsor &klicka här

 

 

Tornugglegruppen arbetar för att bevara en av Sveriges mest sällsynta fåglar, tornugglan. Tornugglan häckar inte som andra ugglor i skogen utan föredrar småskaliga jordbruksområden som livsmiljö. Ugglan trivs i människans omedelbara närhet och bygger sitt bo i gamla ladugårdar eller kyrkotorn. Så sent som under 1960-talet häckade tornugglan i Skåne med en relativt stabil population på 20-30 par men har stadigt minskat i antal sedan dess. En av de sista kända Skånska häckningarna ägde rum år 2003, och sedan dess har bara enstaka tornugglor observerats i Skåne – tyvärr utan häckningsframgång. Minskningen kan dels bero på artens känslighet för hårda snövintrar då den inte kan lagra fett som våra andra ugglearter och behöver söka skydd vid sträng kyla, och dels kan minskningen bero på allt färre lämpliga boplatser och jaktmarker.
Det faktum att tornugglan i Danmark ökat från 25 till 285 par på endast 10 år genom ett riktat projekt med speciella tornuggleholkar och att enstaka ugglor då och då observerats söka efter lämpliga häckningsplatser gör att vi inom tornugglegruppen är övertygade om att det går att rädda den sista spillran som finns kvar här i Skåne av denna en gång så talrika uggla.

Syftet med tornugglegruppens arbete är först och främst att värna om tornugglan och hindra arten från att dö ut i Skåne. Detta gör vi genom att sätta upp speciella tornuggleholkar på lämpliga lokaler, stödutfordra eventuella häckande par, inventera möjliga häckningsområden och härefter vidtaga lämpliga åtgärder, samt att informera allmänheten om ugglan och dess betydelse. På sikt är tornugglegruppens målsättning att arten ska etablera livskraftig population som kan glädja många människor runtom i Sverige.

Symbol: Tornugglans speciella krav på sin miljö gör den till en viktig symbol för ett småskaligt jordbrukslandskap och en levande landsbygd. Genom vårt projekt vill vi även uppmärksamma problemen med det intensiva och storskaliga jordbruket som inte lämnar utrymme för en värdefull biologisk mångfald.

Hjälp oss: Tornugglans nattliga vanor gör att den är svårinventerad och härmed svår att kartlägga. Vi ber därför alla som har tips om konstaterade eller eventuella tornuggleförekomster att höra av sig till oss. Samtidigt utlovar vi högsta sekretess kring alla tips och förekomster av tornuggla.

Tornuggla (Tyto alba), Photograph by Felix Heintzenberg/Biofokus
Tornuggla (Tyto alba)
© Felix Heintzenberg